Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Uczelnia Dostępna

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Uczelnia Dostępna należącego do Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości".

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-01

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Można się kontaktować drogą mailową używając adresu biuro@tnm.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości", ul. Grabiszyńska 163 lok. 210-215, 53-439 Wrocław

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Grabiszyńskiej. Przy wejściu znajduje się winda dla wózków. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Na końcu holu po lewej stronie znajdują się windy. Biuro Stowarzyszenia znajduje się na 2 piętrze. Windy w budynku są dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się. Na drugim piętrze znajduje się toaleta spełniająca kryteria dostępności. Do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących są windy z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz powiadomieniami głosowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parkingu od ulicy ul. Grabiszyńskiej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Projekt Twoja Nowa Praca

Sprawdź projekt Twoja Nowa Praca, który pomaga zdobyć pracę po studiach szybko i bezboleśnie.

Dowiedz się więcej

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.